Monday, April 8, 2013

Αναλύοντας το μύθο των πρωτώπλαστων

Στο άρθρο αυτό θα ασχοληθώ με τον μύθο, διότι περί μύθου πρόκειται, των πρωτώπλαστων Αδάμ και Εύα. Σταθερά δεν τον πιστεύω και τον αρνούμαι πλήρως. Αλλά ας ασχοληθούμε με τις ίδιες τις γραφές και ας τις μελετήσουμε. Οι επιστήμονες του Χριστιανισμού μας λεν να μελετούμε τις γραφές και μόνο με αυτές θα πειστούμε. Ας τις μελετήσουμε λοιπόν και ας δούμε πόσο θα μας πείσουν. Κυρίως ασχολούμαστε με το βιβλίο Γένεσις. Ξεκινούμε λοιπόν την ανάλυση μας.


Γένεσις Κεφάλαιο 4


1 Ο δε Αδάμ εγνώρισεν Εύαν την γυναίκα αυτού· και συνέλαβε, και εγέννησε τον Κάϊν· και είπεν, Απέκτησα άνθρωπον διά του Κυρίου.     
2 Και προσέτι εγέννησε τον αδελφόν αυτού τον Άβελ. Και ήτο ο Άβελ ποιμήν προβάτων, ο δε Κάϊν ήτο γεωργός.     
3 Και μεθ' ημέρας προσέφερεν ο Κάϊν από των καρπών της γης προσφοράν προς τον Κύριον.     
4 Και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από των πρωτοτόκων των προβάτων αυτού, και από των στεάτων αυτών. Και επέβλεψε με ευμένειαν Κύριος επί τον Άβελ και επί την προσφοράν αυτού· Εβρ 11:4    
5 επί δε τον Κάϊν και επί την προσφοράν αυτού δεν επέβλεψε. Και ηγανάκτησεν ο Κάϊν σφόδρα, και εκατηφίασε το πρόσωπον αυτού     
6 Και είπε Κύριος προς τον Κάϊν, Διά τι ηγανάκτησας; και διά τι εκατηφίασε το πρόσωπόν σου;     
7 αν συ πράττης καλώς, δεν θέλεις είσθαι ευπρόσδεκτος; και εάν δεν πράττης καλώς, εις την θύραν κείται η αμαρτία. Αλλ' εις σε θέλει είσθαι η επιθυμία αυτού, και συ θέλεις εξουσιάζει επ' αυτού.     
8 Και είπεν ο Κάϊν προς Άβελ τον αδελφόν αυτού, Ας υπάγωμεν εις την πεδιάδα· και ενώ ήσαν εν τη πεδιάδι, σηκωθείς ο Κάϊν κατά του αδελφού αυτού Άβελ εφόνευσεν αυτόν. Μτ 23:35, A' Ιω 3:12, Ιουδα 1:11    
9 Και είπε Κύριος προς τον Κάϊν, Που είναι Άβελ ο αδελφός σου; Ο δε είπε, Δεν εξεύρω· μη φύλαξ του αδελφού μου είμαι εγώ;     
10 Και είπεν ο Θεός, Τι έκαμες; η φωνή του αίματος του αδελφού σου βοά προς εμέ εκ της γής· Εβρ 12:24   
11 και τώρα επικατάρατος να ήσαι από της γης, ήτις ήνοιξε το στόμα αυτής διά να δεχθή το αίμα του αδελφού σου εκ της χειρός σου·     
12 όταν εργάζησαι την γην, δεν θέλει εις το εξής σοι δώσει τον καρπόν αυτής· πλανήτης και φυγάς θέλεις είσθαι επί της γης. Πρμ 28:17    
13 Και είπεν ο Κάϊν προς τον Κύριον, Η αμαρτία μου είναι μεγαλητέρα παρ' ώστε να συγχωρηθή·     
14 ιδού, με διώκεις σήμερον από προσώπου της γης, και από του προσώπου σου θέλω κρυφθή, και θέλω είσθαι πλανήτης και φυγάς επί της γής· και πας όστις με εύρη, θέλει με φονεύσει. Ιωβ 15:20 
15 Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, διά τούτο, πας όστις φονεύση τον Κάϊν, επταπλασίως θέλει τιμωρηθή. Και έβαλεν ο Κύριος σημείον εις τον Κάϊν, διά να μη φονεύση αυτόν πας όστις εύρη αυτόν.

Διαβάζουμε λοιπόν στους πιο πάνω στίχους ότι ο Κάιν σκότωσε τον αδελφό του Άβελ και ο Θεός εξοργίστηκε κλπ κλπ. Αυτό που θέλω να δώσετε σημασία όμως είναι το εξής: Στο στίχο 14 ο Κάιν φοβάται πως επειδή πλέον επειδή ο Θεός είναι εξοργισμένος μαζί του πως πολλοί άνθρωποι θα θέλουν να τον σκοτώσουν...... Ποιους φοβάται λοιπόν ο Κάιν;;; Δεν ήταν οι μόνοι άνθρωποι στη γη αυτός, οι γονείς του (Αδάμ και Εύα) και ο θανόντας αδελφός του Άβελ;;; Πώς γίνεται να φοβάται άλλους ανθρώπους ότι μπορεί να τον σκοτώσουν αφού δεν υπάρχουν άλλοι ανθρώποι;;;; Στο στίχο 15 από ποιους προστατεύει ο Θεός τον Κάιν τον δολοφόνο;;;;;;


16 Και εξήλθεν ο Κάϊν από προσώπου του Κυρίου, και κατώκησεν εν τη γη Νωδ, προς ανατολάς της Εδέμ.   
17 Εγνώρισε δε ο Κάϊν την γυναίκα αυτού, και συνέλαβε, και εγέννησε τον Ενώχ· έκτισε δε πόλιν, και εκάλεσε το όνομα της πόλεως κατά το όνομα του υιού αυτού, Ενώχ. Ποια γυναίκα γνώρισε ο Κάιν;;; Πού τη βρήκε;;; Πώς υπήρξε άλλη γυναίκα αφού ήταν μόνο ο Αδάμ και η Εύα;;;; Τελικά ήταν πρωτόπλαστοι ή απλά κάποιοι που έπλασεν ο Θεός μετά από κάποιους άλλους;;;;;; Κάτι πάει λάθος εδώ........


18 Εγεννήθη δε εις τον Ενώχ ο Ιράδ· και Ιράδ εγέννησε τον Μεχουϊαήλ· και Μεχουϊαήλ εγέννησε τον Μεθουσαήλ· και Μεθουσαήλ εγέννησε τον Λάμεχ.     
19 Και έλαβεν εις εαυτόν ο Λάμεχ δύο γυναίκας· το όνομα της μιας, Αδά, και το όνομα της άλλης, Σιλλά.     
20 Και εγέννησεν η Αδά τον Ιαβάλ· ούτος ήτο πατήρ των κατοικούντων εν σκηναίς και τρεφόντων κτήνη.     
21 Και το όνομα του αδελφού αυτού ήτο Ιουβάλ· ούτος ήτο πατήρ πάντων των παιζόντων κιθάραν και αυλόν.     
22 Η Σιλλά δε και αυτή εγέννησε τον Θουβάλ-κάϊν, χαλκέα παντός εργαλείου χαλκού και σιδήρου· αδελφή δε του Θουβάλ-κάϊν ήτο η Νααμά.     
23 Και είπεν ο Λάμεχ προς τας γυναίκας εαυτού, Αδά και Σιλλά, Ακούσατε την φωνήν μου· γυναίκες του Λάμεχ, ακροασθήτε τους λόγους μου· επειδή άνδρα εφόνευσα εις πληγήν μου· και νέον εις μάστιγά μου·     
24 διότι ο μεν Κάϊν επταπλασίως θέλει εκδικηθή· ο δε Λάμεχ εβδομηκοντάκις επτά. Γεν 4:15    
25 Εγνώρισε δε πάλιν ο Αδάμ την γυναίκα αυτού, και εγέννησεν υιόν, και εκάλεσε το όνομα αυτού Σηθ, λέγουσα, Ότι έδωκεν εις εμέ ο Θεός άλλο σπέρμα αντί του Άβελ, τον οποίον εφόνευσεν ο Κάϊν.     
26 Και εις τον Σηθ ομοίως εγεννήθη υιός· και εκάλεσε το όνομα αυτού Ενώς. Τότε έγεινεν αρχή να ονομάζωνται με το όνομα του Κυρίου.Ποια είχαν για γυναίκα ο καθένας από αυτούς;;; Πού την βρήκαν;;; Γιατί προχωράμε στα παιδιά του Ενώχ εγγόνια κλπ χωρίς να δούμε τις γυναίκες τους;;;; Βρήκαν τυχαίες γυναικές από δω και από κει;;; Πώς βρεθήκαν;;; Το ίδιο ερώτημα ταλανίζει συνεχώς τον κάθε μελετητή. Πώς βρέθηκαν τόσα πολλά άτομα σε διάφορους τόπους ενώ ο Αδάμ και η Εύα ήταν οι πρωτόπλαστοι;;;; Υπάρχει άραγε απάντηση στα ερωτήματα αυτά;;;;

Πολλές οι απορίες μου, άλυτες μένουν όμως διότι κανείς δεν έχει βρεθεί να μου δώσει απάντηση. Σας προκαλώ και εσάς. Πάρτε τη βίβλο σας. Μελετήστε την. Σε περίπτωση που δεν μου έχεται εμπιστοσύνη δείτε ότι οι στίχοι που σας παραθέτω είναι πραγματικοί και όπως πάντα περιμένω την δική σας άποψη στα comments.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...